مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
مدیریت پیش دبستانی و دبستان
مجتمع پلکان با سابقه ای نزدیک به 6 سال فعالیت آموزشی ، همواره سعی داشته شوق یادگیری را در محیطی مناسب فراهم کند.هدف پلکان رسیدن به تربیت جامع در همه زمینه های تربیتی است.تلاش بر این است که دانش آموزان در محیط مدرسه با کسب مهارت های زندگی ، عنصریموفق و موثر باشند. در این زمینه توسعه فرهنگ انسانی از میان رویکردهای مورد توجه ، نگاه اسلامی – ایرانی مبنای عمل است.با تلفیق کیفیت آموزشی و مهارت ، سعی بر این است که محیط مدرسه با نشاط شود و به رشد فردی دانش آموزان توجه شود.مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)